การรับโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น

สำนักงานประกันสังคมได้จัดทำโครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้สถานประกอบกิจการ ซึ่งบริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น โดยมีสถานประกอบกิจการทั้งหมด 6 บริษัท ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติว่าเป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบ จากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา