ขนส่งพันธุ์ดี ขับขี่ปลอดภัย

รางวัลผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้า พันธุ์ดี บริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์)จำกัด

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “ขนส่งพันธุ์ดี ขับขี่ปลอดภัย” ในโอกาสกรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 80 ปี ให้แก่พนักงานขับรถสาธารณะ และผู้ประกอบการขนส่งที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเป็นผู้ขับรถมืออาชีพที่มีจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย จำนวน 9 รางวัล โดยดำเนินการมอบรางวัลภายใต้รูปแบบวิถีใหม่แบบ New Normal

ภายใต้มาตรการสาธารณสุขป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ประกอบด้วยผู้ร่วมงานทั้งในรูปแบบ onsite และผู้ร่วมงานผ่านระบบออนไลน์จากทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ ที่รับรางวัลชนะเลิศ “รางวัลผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้า พันธุ์ดี”