รางวัลการขับเคลื่อนความปลอดภัย ฯ ในงานขนส่งปี 2566

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ประกาศรางวัล Safe Transport Safe Life Awards 2023

“สถานประกอบกิจการขับเคลื่อนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีการประสบอันตรายสูง (งานขนส่ง) ปี 2566”  

ในปีนี้บริษัทฯได้รับรางวัลทั้งหมด 4 พื้นที่ ได้แก่ สาขาบ้านโพธิ์ (MCC), สาขาเกตเวย์ (MGC), สาขาทองโกรว์ (MBC) และสาขาสำโรง (MSC)