รางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) พื้นที่ MPC

รางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ(มยส.) รางวัลที่บริษัทฯ ได้รับในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจจากทุกส่วนงาน ทั้งคณะผู้บริหารที่ประกาศนโยบายอย่างชัดเจนรวมถึงพนักงานทุกคนที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องรางวัลในปีนี้ บริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาปราจีนบุรี ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานฯ เป็นปีแรก โดยได้การรับรองมาตรฐานเป็นระยะเวลา 3 ปี และต้องมีการประเมินโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด อย่างต่อเนื่อง