รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี  ๒๕๖๕

บริษัทฯ ได้รับรางวัลระดับประเทศ ๒ พื้นที่ อันได้แก่ พื้นที่บ้านโพธิ์ ปีที่ ๘ และ พื้นที่เกตเวย์ ปีที่ ๗ โดยในปีนี้มีการกำหนดให้สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมรับรางวัลกับ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

ใน วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ คุณไชยยา กลิ่นกุหลาบ ผู้จัดการทั่วไป, คุณเพชราวุธ วิบูลย์อรรถ ประธานสหภาพแรงงานฯ, คุณจตุพล เนตรแสงศรี ผู้จัดการอาวุโส และคุณอาคม สว่างแสง กรรมการสหภาพแรงงานฯ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ของพื้นที่บ้านโพธิ์และพื้นที่เกตเวย์ ณ ห้อง KCC ชั้น ๔ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา