รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2564

รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2564
ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจเกิดจากความร่วมมือของฝ่ายบริหารและสหภาพแรงงานฯ ที่เห็นความสำคัญของแรงงานสัมพันธ์ที่ดีและการจัดสวัสดิการที่ได้มาตรฐานให้กับพนักงาน เพื่อคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีและมีประสิทธิภาพอันเป็นผลทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับประเทศ ซึ่งในปีนี้พื้นที่บ้านโพธิ์ได้รับปีที่ 7 พื้นที่เกตเวย์ได้รับปีที่ 6 อีกทั้ง ยังได้รับรางวัลคณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 4 ปีติดต่อกัน อีกด้วย โดยในปีนี้มีการกำหนดให้สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมรับรางวัลกับผู้ว่าราชการจังหวัด

วันที่ 21 กันยายน 2564 คุณชิโร อิวาโอะ ประธานบริษัทฯ, คุณอำนาจ เนตรเชวียง รักษาการรองประธานบริษัทฯคุณอาคม สว่างแสง ประธานสหภาพแรงงานฯ และคุณอิทธิเดช
กุลปราการ กรรมการสหภาพแรงงานฯ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลของพื้นที่บ้านโพธิ์ และเกตเวย์ พร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายบริหารและ ฝ่ายสหภาพแรงงานฯ รวมทั้งหน่วยงานแรงงานสัมพันธ์เข้าร่วมรับรางวัล ณ ห้องชลธี โรงแรมซันธารา เวลเนส แอนด์ โฮเทล อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

คุณชยยา กลิ่นกุหลาบ ผู้จัดการทั่วไป และคุณอาคม สว่างแสง ประธานสหภาพแรงงานฯ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลคณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงนสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 4 ปี ติดต่อกัน