รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พื้นที่ MSC และรางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ พื้นที่ MSC เป็นปีที่ 1

รางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) พื้นที่ MSC

รางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ(มยส.) รางวัลที่บริษัทฯ ได้รับในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจจากทุกส่วนงาน ทั้งคณะผู้บริหารที่ประกาศนโยบายอย่างชัดเจน รวมถึงพนักงานทุกคนที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับปีนี้ วันที่ 28 กันยายน 2564 เราได้รับเกียรติจาก คุณพงษ์เทพ เพชรโสม สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคุณอำนาจ เนตรเชวียง รักษาการรองประธานบริษัทฯ และประธานคณะทำงาน มยส. ขึ้นรับรางวัลในครั้งนี้

รางวัลในปีนี้ บริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาสำโรง ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานฯ เป็นปีแรก โดยได้การรับรองมาตรฐานเป็นระยะเวลา 3 ปี และต้องมีการประเมินโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด อย่างต่อเนื่อง