รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี  ๒๕๖๕

บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี  ๒๕๖๕ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลระดับประเทศ ๒ พื้นที่ อันได้แก่ พื้นที่ทองโกรว์ ปีที่ ๕ และ พื้นที่อีสเทิร์นซีบอร์ด ปีที่ ๑ โดยในปีนี้มีการกำหนดให้สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมรับรางวัลกับ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ คุณสึเคโยชิ ทาคาฮาชิ ประธานบริษัทฯ, คุณเพชราวุธ วิบูลย์อรรถ ประธานสหภาพแรงงานฯ, คุณไชยยา กลิ่นกุหลาบ ผู้จัดการทั่วไป และคุณอาคม สว่างแสง กรรมการสหภาพแรงงานฯ เป็นตัวแทนรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ของพื้นที่ทองโกรว์ และพื้นที่อีสเทิร์นซีบอร์ด ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี