การจัดตั้งแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นปีที่ 5

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ จาก นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน อันได้แก่ รางวัลฯ ต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกัน ได้แก่ พื้นที่บ้านโพธิ์ (NCC), พื้นที่เกตเวย์ (MGC) และรางวัลฯ ต่อเนื่อง 4 ปีติดต่อกัน ได้แก่ พื้นที่ TPRO