Thailand Labour Management Excellent Award 2022

รางวัลเชิดชูเกียรคิสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี ๒๕๖๕ Home     2022     September     22 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจอันเกิดจากความร่วมมือของฝ่ายบริหารและสหภาพแรงงานฯ ที่เห็นความสำคัญของแรงงานสัมพันธ์ที่ดีและการจัดสวัสดิการที่ได้มาตรฐานให้กับพนักงาน เพื่อคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีและมีประสิทธิภาพอันเป็นผลทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับประเทศในปีนี้พื้นที่ปราจีนบุรีได้รับรางวัลเป็นปีที่ ๒ โดยมีการกำหนดให้สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมรับ รางวัลกับ นายวรพันธุ์ สุวัณสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ คุณสีเคโยชิ ทาคาฮาชิ ประธานบริษัทฯ, และ คุณเพชราวุธ วิบูลย์อรรถ ประธานสหภาพแรงงานฯ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ของพื้นที่ปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น ๒ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี